.
דף הבית |
אודותינו | יצירת קשר | קישורים | תנאי השימוש באתר
תנאי השימוש באתר
תנאי השימוש באתר
האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר ו/או נקבה מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.
 1. הגדרות:
  "אתר" להלן משמעו אתר אינטרנט זה.
  "דויטש-מורן" להלן משמעו סוכני הביטוח ו/או העובדים ו/או מי מטעמם הקשורים למותג דויטש-מורן ביטוח, להלן "בעלי האתר".
  "משתמש" להלן משמעו כל אדם הגולש ו/או יוצר קשר ו/או מתקשר עם ה
  שירות שניתן באתר.
  "מידע" להלן משמעו כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל צורה שהיא, לרבות מילים, מספרים, טפסים, תוכנות הניתנות להורדה, תמונות, ציורים, שרטוטים, נתונים, תכנים, רישומים, ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.
  "מבצעים" כל מבצע, פרסום ו/או מידע לרבות הטבות והנחות המוצגים באתר.
   
 2. האתר נועד למתן שירות מאת דויטש-מורן.
  דויטש-מורן מאשרת לך את הגלישה והשימוש באתר, על המידע וה
  שירותים השונים אשר ניתנים בו ו/או באמצעותו , הכל בכפוף להוראות ולתנאים כפי שמפורטים בתנאי השימוש באתר.
  השימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש להוראות ולתנאים אלו והתחייבות מצדו לפעול לפיהם.
   
 3. המידע המופיע באתר מוגש כמידע כללי ובלתי מחייב בלבד. למען הסר ספק ובכל מקרה, ההוראות המפורטות הכתובות בפוליסות של חברות הביטוח ו/או כל חברה ו/או ספק אחר גוברות על כל מידע המופיע באתר אינטרנט זה.
   
 4. האתר אינו מיועד ולא ישמש תחליף להעברת הודעות ו/או הנחיות ו/או הוראות בעלי משמעות של כיסוי ביטוחי מכל סוג שהוא. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי דויטש-מורן באם פנייתו לא תתקבל ו/או לא תבוצע ו/או לא תענה.
   
 5. מובהר , כי בעלי האתר ומתכנניו אינם אחראים באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם באופן ישיר ו/או עקיף כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במידע המוצג באתר זה ו/או לנזק אחר מכל סוג שהוא.
   
 6. המידע ו/או הפרסום באתר זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשתמש, לרכישה ו/או ביצוע פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאית של המשתמש.
   
 7. המידע באתר כמו אלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל, בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על פי דינים אלו, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות...
   
 8. דויטש-מורן רשאית להפסיק ו/או לשנות בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, מבצעים המופיעים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדית.
   
 9. דויטש-מורן אינה מתחייבת כי כל הקישורים (לינקים) שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
   
 10. קישור לאתר מסוים אינו מהווה אישור לכך שהמידע באתר מלא ו/או מהימן ו/או עדכני ו/או אמין. 
   
 11. דויטש-מורן אינה אחראית לתכנים ו/או לשירותים כלשהם ו/או מודעות ופרסומים המופיעים באתרים המקושרים לאתר זה.
   
 12. ידוע למשתמש כי המידע הנמסר על ידו באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של דויטש-מורן ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד, והמשתמש מסכים לכך.
   
 13. לדויטש-מורן הזכות לשנות מעת לעת את האתר, לרבות הוספת ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
   
 14. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש ו/או האתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב, המרכז בישראל.
דויטש-מורן ביטוח ת"ד 7260 רמת גן 5217201 טל' 03-6390512 פקס' 03-6390511. נשמח לעמוד לשרותך בכל נושא ביטוחי!
.